★♥کلبه تـنهایم♥★

♛_به کلبه تنهایم خوش اومدین_♛

اقا پسر..

 

آقـــا پســری کــه . . .

 

بــه عـشقــت مـیگـی میــذاری بـبـوسمــت؟!


بـــدون کــه بــرای یـه دخـتـر . . .

 

خـیـلی سختـه یـه نفــر دسـت بهـش یزنـه . . . بـبـوستـش . . .


وقـتــی عشقـت ســرشــو مینــدازه پـایـیـن و مـیگـه بـاشـه . . .


ایـنــو بــدون کــه بـــراش راحـــت نـبـوده...کـلی بـا خـــودش کـلنجــار رفــتـه...


کــلی همــه چـیــز رو زیــر پـاش گــذاشته و قــبـول کــرده...


آهــای پـســر ایــرونی بـا تــوام!

 

مـــرد بـاش و بــه یـه بــوسـه رضــایت بــده...

 

تــو فـقــط اجـــازه یـه بوســه از اون دخـتــر گــرفتی نـه چیــز دیـگه...

 

یـه دخـتـر احــساسشــو...قلبشـو مـیــذاره کــف دسـتش و مـــیاد جلــو...

 

تــو هـــم مــــــــــــــــــرد باش و با احساســت بیا...نــه با چـیــز دیگـه...!


چـــرا دســت گـل آلـــود شهــوتت رو تــوی حـوضـچه زلال احــساس میشـوری؟

 

مـیــدونی مــدیـونی؟!

 

بــه تـمـــوم هـم جـنسای خــودت مــدیـونی...

 

به کسایی که بعـد از تـو قراره با اون دختـر برخـورد داشته باشن مـدیـونی...


چــرا !؟

 

چـــون تــو دیـد اون دختـر رو نسـبت به همــه عــوض کــردی...

 

آره بــرادر مــن مــدیــونی...!

 

پــس بخــاطــر دخــتـرا نـه!

 

بـخاطـــر هـم جـنسای خــودتـونـم کـه شـده حواستون بیشتــر باشــه...


بـخاطــر دخـتـر دار شــدنـت و دخــتـر خــودت حــواست باشـــه ...

 

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


دلم یک نفر میخواهد....

دلم یک نفر غریبه میخواهد

بیاید بنشیند فقط سکوت کند...

من هی حرف بزنم

بزنم وبزنم ...

تا کمی کم شود از این همه بار....

بعد بلند شود و برود

نه نصیحتی نه .....

انگار نه انگار......

 

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


لیلای تاریخم.......

تو رفتی ودوست داشتن هایم

زیرپایت له شد

ومن بی تو چه تنها شدم

وبه دنیا نشان دادم

که من مجنون ترین لیلای تاریخم

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


چقدر سخته...

چقــــــــــدر سخــــــــــــــــته

کسی رو که دوسش داری نتونی بهش بگی که دوسش داری

وچقدر بده که

کسی تو رو دوست داشته باشه واینو نتونه بهت بگه

چقــــــــــــــدرسختـــــــــــــــــه

تو چشای کسی که تمام عشقت رو ازت دزدیده

وبه جاش یه زخم همیشگی رو قلبت هدیه کرده

زول بزنی وبجای اینکه لبریز کینه ونفرت شی

حس کنی که هنوز هم دوسش داری

 

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


می لرزد..

می لرزد

دلم را میگویم

وقتی که لبخندت

رو به من باشد.....

 

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


وقتی....

وقتی با یه نفر خوشحالی

نیازی به دومش نیست

""بفهـــــــــــــــم""

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


خاطرات...

خاطرات ادم مثل یه تیغ کند میمونه

که روی رگت میکشی

نمیبره

اما تا میتونه زخمیت میکنه

 

 

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


دختر بودن تاوان دارد......

دختر بودن تاوان دارد...

بزرگ میشوی

عاشق میشوی

دل میبندی

تنت را برایش عریان میکنی

نه از روی هوس

بلکه از روی عشق

وقتی دلش را زدی میرود...

و تو میمانی و خودت...

آن زمان تو یک هرزه ای و او کمی دختر بازی کرده

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


بی تفاوت ....

بی تفـــاوت بـاش...!!!

بــه جـهنـــم...!

مگــر دریا مُــــــرد از بی بـارانـی...؟!!!

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


پسر نیاز به ته ریش....

پـســر نـیـازی بـه تـه ریـش....

قـــد بـلنـد....

و حـتی دور بـازو ضـخــیـم نـــدارد!!!

هـمیــنکه قـلبــش صـــاف بـاشــه....

همیــنکـه در آغـــوشـش احـســاس امـــنیت کـنی...

کـافـیســـت....!!!!!

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


خنده دارد....

خــنده داره . . .

مـــا آدمـا هــنـوز هــــم مـثــل بچــگیمـــون . . .

هــــر کـی کــه بیشــتـــر بـاهــامـــــون بـازی کـنه رو . . .

بیشــتر دوســتـش داریـــــم . . . !

 

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


التماس های مجازی....


 

الـتــمـاس هــای مـجـــازی بـه آدم هــای مــجــازی . . . 

 

خـــدایا روزی بـاشــد بـی اعـتنـا بــه تـمــام مــانـیتـورهــای دنیـا . . . !  

 

کنـار هـــم بشـینیمــو قــاه قــاه بخــنـدیــم . . . 

 

نــه حـــرفی از رفـتـن باشــد . . . نــه خـواهـشی از مـانـدن . . . 

سخـــت اسـت . . .

پـشـت مــانیـتـورهــای ایــن عـصــر دلــت بگیــرد و کـسی نفــهمـد . . .

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


دیگر از این شهر....

دیگر از این شهر

میخواهم سفر کنم

چمدانم را بسته ام

اگر خدا بخواهد امروز میروم

نشسته ام منتظر قطار

اما نه در ایستگاه

روی ریل قطار......

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


هی غریبه...

هی غریبه

روی کسی دست گذاشتی

که همه دنیامه

بی وجدان

اینقدر راحت بهش نگو

عزیزم..... 

 

 

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


عشق همین....

 

عشق همین خنده های ساده توست....

وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا

من از تمام غصه هایم رها شوم.......

 

 

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


هر وقت....

هر وقت دلم گرفت لبخند میزنم

به یاد کسی که برای لبخندش....

بارها دلم گرفت....،،،

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


تو را که .......

تو را کــــه از دلـــــم کــــــــم میکـــــــــنم...

باقــــــی مـــــــانده صفــــــــر میــــــشود....

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


آرام بگیر دلم....

آرام بگیر دلم

تنگ نشو برایش...

مگه نشنیدی جمله آخرش را.......

چیزی بین مان نبود.....:

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


بفهم لعنتی....

بفهـــــــم لعنتے !

دارد نــــاز « تـــــــــــــــــــــو » را مےڪشد . . .

زنے ڪـہ از "غــــــُـــــــــرور"

خورشـــــید هم بـہ گـرد پایش نمےرسد . . .
[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


با تو بودن....

بـا تـو بـودن را تـصـویـر کـردم . . .


بـی تـو بـــودن را، تـجـربـه!


ایـن بـود سهـــم مــــن از رویـا تـا واقـعـیـت . . . !!!

[ برچسب:, ] [ ] [ ♛_ستایش_♛ ] [ ]


صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 8 صفحه بعد